sábado, 25 de febrero de 2012

Toc·Toc. Quí ès?


Sa nova revista de Balears i pes balears ja ès sortida. Nova revista cultural, amb firmes importants (R. Pinya, B. Bestard, M. Nigorra, Ll. Vidal) de 88 pàgines plenes d'articles sobre cultura, heràldica, economia, etc.

Tot per uns ridículs 4,75€. 

Comprau-la i disfrutau-la!

sábado, 4 de febrero de 2012

Enveges catalanistes

Es complexe d'inferioritat des catalanisme a Balears està causat per una sèrie de punts que ara resumiré aquí. Jo entenc que, haver de viure de mentides i més mentides, i que, aquesta necessitat de manipular i re-interpretar s'història, vé d'un complexe d'inferioritat notori, producte d'una sèrie de "putadetes" que s'història els ha reservat.

Aquí van aquesta sèrie de punts:
- que es "seu" nom de Catalunya surt per primer pic documentat a un llibre que tracta sobre es mallorquins i una croada pisana (Liber Maiolichinus), quand es nom de Balears vé d'un nom que mos donaren es fenicis
- que mentres es catalanistes estan obsessionats amb s'arribada des grecs a Ampúries com un fet de que sa civilisació arribàs a ells, es fenicis ja mos havien batiat amb so nostro nom actual: Baleyaroh - Balears
- que mentres ells mai, mai, mai han estat independents, noltros hem estat regne independent, i, a sa mateixa època, "ells" eren un grupet de comtats
- que mentres Barcelona no tenia ni port, perquè tot era una platja (com bé documenten ses cròniques pisanes de 1118), noltros teníem mig Mediterrani aterrorisat per ses ràzzies pirates i es port de Mdina Mayurqa tenia un tràfic marítim impresionant
- que mentres "ells" mai han posseït territoris nostros, noltros sí que hem posseït territoris seus (per exemple, sa Corona de Mallorca tenia com possessió part de s'actual Catalunya)
- que mentres "ells" mai foren província romana, noltros sí que ho fórem
- que mentres n'Alí el Mallorquí conquistava el nord d'Àfrica (Bugia, Tunis, etc), ampliant es territoris des regne almoràvid de Mallorca-Balears, allà per final des S. XII, a sa Península, ses assemblees de pau i treva, fixaven, de forma indirecta, es límits geogràfics de Catalunya entre Salses, Tortosa i Lleida (aquesta encara no hi formava part), ès a dir, ni tenien fronteres fixades ni hi estaven d'acord entre ells a l'hora de fixar-les
- que mentres "ells" varen anomenar Rei d'Aragó a un rei de Castella, cosa que amaguen, es soldats des Regne de Mallorca lluitaren pes drets des llegítim rei
- que mentres "ells" varen anomenar rei de Catalunya a un rei francès, es soldats de Balears varen lluitar, un altre pic, pes rei llegítim
- que mentres a s'antiguitat es nom des foners balears era, arreu del món civilisat, conegut com un símbol de bravura, duresa, honor i coratge, de Catalunya no tenim absolutament res. Important recordar que es foners balears, en no esser ateses ses seves peticions de pagament per tal de formar part de s'exèrcit cartaginès, posaren setge a sa ciutat de Cartago, setge que aixecaren en aprovar-se dites demandes
- que es lingüistes i folòlegs més importants de sa "llengua catalana" han estat i són balears: Mossèn Alcover, Francesc de Borja Moll i Joan Veny.
- que "ells" no saben quand salar ni quand lalar i noltros sí, i per això se volen carregar es nostro (sí, ara ja nostro) article salat, renegant d'ell i volent marginar-lo a ses escoles i a sa vida habitual
- que mentres se creuen que dir-mos gonelles ès un insult, per noltros ès un adjectiu possitiu, som ets autèntics i reals continuadors de sa feina d'en Pep Gonella. Si tan patètic ès esser gonellista o gonella, Mn. Alcover, que no seguia s'ortografia de s'IEC, o en Pere d'Alcàntara Penya, que considerava es parlar de balears es més autèntic, què deuen/devien esser?? (i això que ells foren "anteriors" a en Pep Gonella)
- que catalans con Mn. Griera o en Jordi Quingles reconeixien/reconeixen que es soldats d'en Jaume I no dugueren es català a ses Balears
- que mentres en Jaume I mai va esser rei de Catalunya (cosa que, després de Corbeil, pogué fer perfectament i no va fer), sí que va crear es regne cristià de Mallorca, amb dinastia pròpia
- que mentres ells mai varen tenir una dinastia real pròpia, noltros sí que la tenguérem
- que es fill d'en Ramón Berenguer i na Petronila va baratar es seu nom de "Ramon" per "Alfons" i es seu llinatge per "d'Aragó", posant fi an es casal de comtes de Barcelona per via "barcelonina"
- que se creuen que ells varen afegir Aragó an es comtat de Barcelona, quand realment ets aragonesos varen guanyar una sortida a la mar, però d'això no s'han temut
- que fins i tot, es "catalaníssim" Pere el Cerimoniós, reconegués que es títol principal era de rei d'Aragó i que ses coronacions se seguirien fent a Saragossa
- que s'han de basar amb en Ramon Muntaner per dir que ells, es "cathalanesch", mos repoblaren, un senyor que data malament (i per uns anys de diferència!!) es naixement d'en Jaume I i que diu que va voure sa conquista de Múrcia p'en Jaume I, quand devia tenir (en Muntaner) 1 any d'edat!!
- que en Ramon Llull fos mallorquí, i no català, com pretenen
- que ses 4 barres (millor dit, pals) foren preses per n'Alfons (fill d'en berenguer i na Petronila) i que sa teoria de ses barres d'en Ramon Berenguer no tenga per on aguantar-se (es segells d'en Berenguer no mostren barres, com sí ho fan es de n'Alfons)
- que sa bandera més antiga del món sia sa mallorquina, des Regne de Mallorques, atorgada pel Rei Sanç expressament pes regne, i no ses "barres" catalanes (que de catalanes, res de res)
- que noltros fórem regne independent amb sos moros almoràvids i també després de sa mort d'en Jaume I per 1276, mentres que sa generalitat no té existència segura i "certificada" fins 1359 després d'unes corts celebrades a.... Montsó!!!
- que a sa guerra civil volgueren invaïr-mos per sa zona de Manacor per incorporar-mos an es nefast "Estat Català" i sa jugada els va sortir de pena, havent de morir molta gent sense culpa


I tantes i tantes més que podria fer un llistat inacabable, però aquestes són ses fetes principals que els causen un sentiment i un complexe d'inferioritat tan gros que mos volen annexionar per tal d'apropiar-se de sa nostra història i sa nostra cultura.

Me sap greu, s'article d'avui no vol mostrar coses noves i vol ser cap punt de referència ni res de tot lo fet fisn ara; només ès un "recordatori" de perquè tenen es catalanistes aquest sentiment de sentir-se inferiors a noltros i que necessiten tenir-mos com "seus".


Pobrets, pena me fan.

sábado, 28 de enero de 2012

Nostra bandera: un error a defensar?

Model de bandera per Balears
S'altre dia de pagès vaig mantenir una conversació amb un historiador, a qui guard molt d'apreci i a qui respect molt pes llibre que va publicar, sobre sa nostra bandera. Me va agradar lo que vàrem xerrar, però jo, sa veritat, hi ha coses que no puc deixar passar ni deixar de comentar.
Sa bandera de Balears ès un desastre, ès una cosa sense cap justificació històrica i no se pot tolerar. I sa bandera de Mallorca també està malament, però se pot refer una mica i considerar-la sa bandera de Balears. Com a bandera de Mallorca se podria posar s'actual emblema des govern balear. M'explicaré.
Sa bandera de Mallorca ès fruit d'una mala interpretació que va fer s'antic cronista de Palma, en Benet Pons. Ja he explicat a altres articles perquè, emperò, ho repetiré. Primer de tot, es castell no cumpleix ses mides adequades. Segon, es color de fons no ha d'esser morat, ha d'esser blau; "livido", segons decret d'en Sanç de Mallorca, ès blau, i totes ses representacions històriques d'aquest "livido", són en blau. Tercer, entre es pals i es castell falta la mar, representada per un fons blau i unes ones blanques que representin la mar en moviment. Quart, es pals (ses "barres"), han d'esser 3, si bé, en aquest tema, mai mos posarem d'acord, i "mal que em pesi", maldement jo cregui que han d'esser 3, puc "acceptar" que sian 4 i renunciar per tal de no fer polèmica.
Decret d'en Sanç de Mallorca, de 14/12/1312
I, aquesta bandera, ben feta, passar-la a esser sa bandera de Balears, perquè aquesta, i també en forma quarterada, era sa bandera des Regne de Mallorca, segons decret d'en Sanç de Mallorca de 14 de Desembre de 1312, quand en Sanç mateix va dir allò de "volentes et statuentes quod tale sit signum [ 2 ] et omnium de regno maioric[arum]", ès a dir, "volent i instituint que tal sigui el senyal [nostre/vostre] i el de tots el del regne de Mallorques". Per tant, dita bandera, sa que actualment ès bandera de Mallorca, un pic "ben feta", seguint s'estàndard d'en Sanç i seguint ses representacions històriques de sa bandera des regne, passaria a esser sa bandera de ses Illes Balears. 
Jo he duit i defensat s'actual bandera, que sé que està malament, perquè es catalanistes de torn, que també pensen que ès un error d'en Benet Pons, no volen lo mateix que volem es gonelles de bon de veres; lo que volen ells ès canviar-la (i canviar sa de ses Balears) per una simple quatribarrada, per aixì causar més confusió entre sa gent des poble. Idò no, si tant volen canviar-la, que ajudin a fer sa d'en Sanç, però que no pretenguin fer "catalanisme" volguent una quatribarrada "a seques" sense res més. Per tant, si no hi ha manera de canviar sa bandera actual i refer-la, jo la defensaré davant ets intents catalanistes de voler posar una quatribarrada sense res més.

Livro do Armeiro-Mor
I, respecte sa possibilitat de, un pic refeta sa bandera de Mallorca i passada a bandera de Balears, posar es símbol/escut actual des govern com bandera de Mallorca, no tendríem cap inconvenient històric en poder fer-ho. Es catalanistes com en Biel Bibiloni, a sa seva web, diuen que sa bandera o escut amb banda blava ès un invent d'uns cartògrafs holandesos, concretament d'en Willem Janszoon Blaee devers es S. XVII, concretament a un mapa de 1635. Jo no vull dir res, però aquests escuts amb banda blava ja surten un parell de segles abans, i no necessit esser cap "setciències" per sebre-ho. Per exemple, ja surt en es Livro do Armeiro-Mor, de 1509, o sia, 126 anys abans des mapa dets holandesos.
O, per exemple, també el trobam a sa representació des funeral de s'emperador Carles a Amberes, on es representants des Regne de Mallorca anaren amb una bandera amb pals vermells i grocs i una banda blava que la travessava. Per tant, també 1 segle abans de quand diu en Bibiloni. O, per exemple, a s'armorial Herault-Vermandois i a s'armorial Wijnbergen, apareix s'escut amb pals vermells i grocs travessat amb una banda blava!! Estam xerrant des segles XIII i XIV, per tant, 3 o 4 segles abans de quand diu en Bibiloni!!! Ja per aquella època se brisurava nostro escut per diferenciar-lo de s'escut dels reis aragonesos. Vos imaginau 2 reis (i 2 regnes) amb so mateix escut? Vos imaginau, ja en ple S. XIV, lluitant en Pere s'usurpador contra en Jaume III de Mallorca, ambdós amb sa mateixa bandera????? Impossible!!!
Per tant, posar aquest escut, de pals vermells sobre fons d'or i una banda blava, com sa bandera/escut de Mallorca, no seria cap frau històric ni cap error greu.
Així anaren es mallorquins a Amberes
Lo que tenc clar ès que es reis de Mallorca tenien ben clar que volien diferenciar-se de sa branca d'Aragó, que tenien es seu regne amb ses seves lleis i es seus símbols; ès ver que sabien i tenien clar també que sa casa d'Aragó era sa branca principal i era sa branca originària, però sa de Mallorca se va crear ja des d'en Jaume I, en es seu testament en donar-li es regne de Mallorca an es seu fill segon en Jaume. I lo que no podem acceptar ès que, 4 catalanistes, pretenguin que es reis de Mallorca fossen reis catalans o tenguessen sentiments catalans, quand mai s'hi consideraren catalans, ni eren catalans, i sempre cercaren diferenciar-se des seus "parents" aragonesos. No podem permetre cap error ja en es nostros símbols; ja mos han destrossat sa llengo i l'han sustituïda per un estàndard barceloní que no té perdó de Déu ni te cap consol. Ho hem permès i ara estam pagant ses conseqüències, i alerta que això no sia irreversible. Per tant, hem d'anar alerta amb sa bandera. Un error d'en Benet Pons l'estan aprofitant es catalanistes per voler llevar sa bandera de Mallorca i de ses Balears i posar ses 4 barres sense aditament, i acostar-mos, per tant, a s'acual bandera catalana, i seguir causant confusió entre es poble.
Ets elements comuns a sa bandera de Balears i de Mallorca són es fons blau, es castell blanc, la mar en ones blanques i fons blau i es pals, sian aquests 3 o 4, i a això no podem renunciar i no volem renunciar de cap manera.

No ho podem permetre, ara ja sí que no. S'ha acabat!

martes, 17 de enero de 2012

Errors GREUS d'en Mariano Bendito

Decret d'atorgament de sa bandera p'en Sanç de Mallorca
Me sap greu haver de carregar contra en Mariano Bendito. Vaig compartir, en es seu programa, molts de moments bons i qualcun de dolent, i vaig aprendre moltes coses i vaig poder recopilar molta documentació molt bona i molt interessant.

Ara bé, ets insults que he rebut per part seva, després de sa conferència que vaig poder fer, gràcies a sa FNCB, a sa Sala Mozart, no tenen perdó. Ara, s'ha acabat ja es "bon rollo" i anunciï que accept es debat públic que ell vol fer. Que qualcú li faci arribar sa notícia.

Transcriuré sa pregunta que me va fer a sa conferència:
"- MB – bones tardes a tothom i a en Tomàs sobre tot. Te faré una pregunta: has anat mai a s’arxiu des Regne de Mallorca a voure quina ès sa bandera vertadera des Reine de Mallorques? No en fotos ni quadres, si has anat mai i ets vist es document de dia 15 de Desembre de 1311 del Rei Sanxo I que mos diu que mos dóna ses 4 barres de sa Casa d’Aragó amb una franja de color de la mar, un castell blanc, sa corona reial i es rat penat d’en Jaume I. Això mos ho diu en Jaume I... perdona, en Sanxo I dia 15 de Desembre de 1311. I mos dóna sa quatribarrada. I jo tenc de creure es documents oficials que hi ha a s’arxiu des Reine de Mallorques i no es quadres i es dibuixos. Ses 3 barres venen perquè n’Esclaramonda, comtessa de Foix, va esser sa dona d’en Jaume II i es Comtat de Foix té ses 3 barres damunt pany d’or."
I aquí comença un debat sobre barres, que si 3 o 4, i se perd un poc es fil i es públic xerra fins que en Jorge Campos intervé i abandonam es debat.

Senyor Bendito: vostè mai ha anat a s'arxiu des Regne de Mallorca. Si tant diu que ha vist es document original d'en Sanç, l'hagués fotocopiat. Ses fotocopiadores modernes existeixen des de 1940. O ès que vostè hi va anar abans de 1940 a s'arxiu? No mos ho empassam.
Cronicón Mayoricense on explica sa datació fins 1350

Senyor Bendito: es decret d'en Sanxo ès de "a 19 de les kalendes del mes de gener de 1312", i això, contant bé, ès 14 de Desembre, però no de 1311, sinó de 1312. Per aquella època, ets anys començaven i acabaven dia 25 de març. Això va esser fins 1350, però ses dates anteriors NO SE MODIFICAREN, QUEDAREN IGUAL, per tant, avui en dia sí que seria l'any 1311, però per llavonces no ho era, era 1312, perquè dia 31 de desembre no era fí d'any, era una festa comuna entre sa gent, i fí d'any era 25 de març. Tot té a voure amb l'era de sa Nativitat i l'era de s'Encarnació. I això, vosté que tant ha lletgit es "Cronicón Mayoricense" (cosa que no ha fet i, per tant, menteix), surt dins aquest llibre a sa pàgina 24 des capítol des S. XIII, a s'entrada de l'any 1286. Per tant, no ès 15 de desembre de 1311, ès 14 de desembre de 1312. Aprengui una mica. I li repetesc que ses datacions anteriors a 1350 NO SE MODIFIQUEN, i això no té res a voure amb so traspàs des calendari julià an es calendari gregorià, que se va fer varis segles més tard!!

Senyor Bendito: es decret d'en Sanç, adjuntat a s'encapçalament d'aquest article, deixa ben clares dues coses que ha de dur s'escut per Mallorca: 
- nostre regale bastonum (o bastonatum) - ès a dir, "es nostro senyal reial barrat", però sense dir si han d'esser 2, 4 o 24 barres
- castri albi positi in livido - castell blanc sobre fons blau (livido, segons document d'en Valentí Sestorres des S. XIV ès "blau" i totes ses representacions antigues de sa bandera són en blau, no morat)
Senyor Bendito: es decret no diu res de "barres d'Aragó", res de "franja de color de la mar", res de "corona reial", ni res de "rat penat d'en Jaume I". Vosté no en té ni puta idea (i me perdonin es llenguatge empleat), no ha vist es document original ni l'ha estudiat. Vosté no ha fet res de res. Vostè s'ha imaginat una bandera mesclant es decret d'en Sanç de Mallorca amb s'atorgament d'una bandera feta p'en Jaume I l'any 1269. Mescla coses sense sentit cap ni un!!

Senyor Bendito: ses 3 barres no són fruït de n'Esclaramonda de Foix. Ses 3 barres són una brisura típica en ets escuts. I això són lleis d'heràldica pura i dura. En vida d'en Jaume I, si acceptam que, generalment, ell va barrar ets escuts amb 4 barres, es primogènit, en Pere, no tenia dret a dur es mateix escut de son pare, per tant, barrava amb 3, i en Jaume, segon fill, barrava amb 2 barres. Mort en Jaume I, en Pere barrava amb 4 i en Jaume amb 3. Tan difícil ès d'entendre? Tant d'esforç suposa per vostè haver de recular?
I això noté res a voure amb imaginacions seves de que jo vaig dir que es Regne de Mallorca era un regne de segona categoria. No hi té res a voure. Això ès heràldica, no coses de regnes de primera i segona, cosa que jo no vaig dir.

Ha demostrat vostè sa seva ignorància supina i un "niputaideísme" absolut. Un dia, vaig escriure un article en aquest blog, fa estona ja, agraint tota sa seva feinada. L'he esborrat. Ara vostè ja fa caducs. Se retiri i mos deixi an es joves, que l'hem superat i hem sabut avançar i investigar més que vostè, que només se cenyeix an es "Cronicón Mayoricense" i ni tan sols l'ha lletgit bé.
Per tant, accept es debat públic amb vostè.Ja ha quedat retratat un pic, no passa res si queda retratat un altre pic més. Ès sa seva imatge sa que queda "tocada", no sa meva.


Salut!!

sábado, 31 de diciembre de 2011

Com cada 30D, vergonya a Palma

Mallorquins? No, lobotomitzats!
Com cada 30D, ses imatges des patètics anexionistes catalanistes maleducats omplen ses pàgines des diaris de Balears. Com sempre, manifestació, crits, insults, ès a dir, vergonya total i absoluta. Vergonya total i absoluta haver convertit lo que ès (o era?) sa celebració més antiga d'Europa en una manifestació contra un país, Espanya, i reclamant s'anexió de Balears a un altre inexistent país, es Països Catalans.
Si el Rei en Jaume I aixecàs es cap, ell sí que mos podria dir això de "vergonya, cavallers, vergonya!". Lo que se suposa havia d'esser sa commemoració de sa seva conquista a l'any 1229, uns maleducats, uns anexionistes forasters, uns antimallorquins, l'han convertida en una reivindicació política d'uns països inexistents. Enhorabona.

En Bielet, retratat, i van?
Apart de sa manifestació, on aquest pic sí hi havia UNA bandera mallorquina, la resta eren estelades i banderes catalanes, o símbols de "Esquerra"; fins i tot, es meu amiguet de s'ànima en Bielet Barceló demanant no sé què de si som una nació i autodeterminació, rodejat de senyeres estelades i cap bandera de Mallorca, cap ni una. Tothom va quedar ben retratat. Bielet, renuncia an es teu sou de diputat des Parlament de sa CAIB, perquè, vulgues o no, encara forma part d'aquesta Espanya de sa que tant abomines.

Emperò, aquest pic sí que hi havia un grup de valents mallorquins, sa gent des GAB, que va fer front a aquests maleducats catalanistes. I fa gràcia, perquè es "Diario de Mallorca", els anomena "grupo españolista". Sí, ja podem voure es seu cartell: no en veig ni una de bandera "espanyolista" ni d'Espanyola. Es seu cartell ho deixa ben clar: Som Balears, mai catalans.
Ets "espanyolistes" (segons DM) des GAB


No seré jo qui escriga ni defensi sa seva gramàtica ni sa seva otografia, no, però si que reconeixeré que ahir varen esser valents i foren ets únics contestant an es maleducats estelats. I també foren ets únics en convocar gent per venir a fer una mica de renou per defensar "lo nostro". Per tant, per aquesta banda, enhorabona GAB! Sé que no sou espanyolistes i que defensau "lo nostro".Homínid dedicant-mos bon any nou


I quand dic que es catalanistes anexionistes aquests són uns maleducats, ès perquè ho són de bon de veres. Mirau quina afectuosa salutació mos dedica aquesta espècie d'homínid-subhumà no evolucionat a sa foto de la dreta.
Idò? Després es "retardats" som noltros, no?

Bon any nou a tothom. No, tothom no. Pets éssers humans estelats poc evolucionats d'ahir a Palma, no, per ells no.

viernes, 23 de diciembre de 2011

En Sanç de Mallorca, un feixista

M'ha fet gràcia un comentari que m'han deixat en es tema des "xuetes", per no dir que m'ha fet plorera. I aquest comentari ès ja lo que mos podem trobar a tota sa joventut d'avui en dia, alienada completament pes catalanisme annexionista, com una forma de pensar normal i habitual.

Començaré a comentar, bocí per bocí, mot per mot, frase per frase, ses animalades i grolleries que han emanat des cap d'una antimallorquina ple de diarrees mentals que han de mester sortir des seu cos, no sia que acabin enverinant-la definitivament. Primer de tot, no s'identifica: aquest segueix essent es "modus operandi" habitual des catalanistes. Covards fins sa medul·la, no s'identifiquen i no donen sa cara, com, per exemple, va passar a Caimari a sa fira de s'oliva, on un vàndal va actuar amb nocturnitat. Per tant, antimallorquina, identifica't, dóna sa cara o calla!

Amem, abans de res, dir-te que sóc mallorquina, i que el sentiment que hi duc a dins probablement és molt més gran que el teu. --- Si tu ets mallorquina, així com xerres, amb aquesta "xuleria" i sentiment de superioritat, jo dec esser de Senegal; perquè així com xerres, això no té res a voure amb so caràcter mallorquí. Jo som ben mallorquí, visc aquí des que vaig néixer.

Ja que jo, lluit per la meva terra i la meva cultura, mentre que voltros l'únic que feis és destroçar-la amb barbarismes i castellanitzacions per por i orgull de no reconèixer que sou catalans. --- jo també lluit per sa meva terra i sa meva cultura, nineta; crec que no tens gens clara quina ès sa teva, perquè si tan catalana ets, idò ja saps... ves a Cat-allunya. I, que jo sàpiga, aquí no n'hi ha cap de barbarisme ni castellanisme, dins es meus escrits. Escric en Mallorquí, salant, empleant expressions nostrades, etc. I tu? Tu no, tú mesclant de tot sense sentit. Fes-t'ho mirar!

Tots els mallorquins i mallorquines som catalans, així ho diu l'historia, us agradi o no. --- Nineta, s'història diu lo que es catedràtics, que han estudiat a Barcelona quand aquesta metròpoli mos va fotre s'universitat, volen que diga. Primer, mos digueren que en Jaume I va matar tothom en conquistar-mos, i se va demostrar que era mentida. Després, mos digueren que sa repoblació se va fer durant es segle XIII; quand se va demostrar que no hi ha cap document fiable d'això, varen callar. Ara mos diuen que sa repoblació se va fer durant es segle XIV. Quàntes vegades més canviaran sa versió? Jo ja no en crec ni una. Costums, tradicions, vestimenta, toponímia, arquitectura, etc. Poca cosa o res coincideix amb Catalunya.

Els Països Catalans són forts, i Espanya ens té por, la llengua i les banderes ens uneixen, per tant no hi ha res més fàcil que desfer-se de noltros mitjançant mentides, separant banderes, negant-nos la unió, i complicant la vida a la veritat i a la unitat. --- Es darrer mapa de s'ONU no reconeix cap "Països Catalans", me sap greu, no te contestaré. Països imaginaris que no existeixen no m'interessen, gràcies. I Espanya... m'importa ben poc.

Noltros som la pròxima generació, la que més sofrirà en aquest món d'interessos. Per tant no podem renegar les nostres arrels. SOM MOROS, SOM CATALANS. I aquesta unió fa als mallorquins. --- I, de cop i d'una tacada, sa "mallorquina" se carrega tot es nostro bagatge fenici, jueu, romano-llatí, grec, sard, llenguadocià-occità... com si no res. Flipant! Així jo també sé fer història!

Res més dir-te que la bandera de Mallorca, és la senyera. NO DU CASTELL, i no el du saps per què?
Decret d'en Sanç, rebatiat com "es feixista"
Perquè, els que li han posat no són
mallorquins, són feixistes! Són mala gent, mala gent que ens separa. JA BASTA DE MENTIRES. XERRAM CATALÀ, LA NOSTRA BANDERA NO DU CASTELL, I LA NOSTRA DIADA ÉS EL 31 DE DESEMBRE (Diada de Mallorca) I EL 24 DE JUNY (Festa dels Països Catalans). --- I ara vé lo millor de tot: qui ha posat es castell sobre sa bandera de Mallorca... són feixistes!!! I se queda tan ampla! Au, ja l'hem amollada! Aquesta inculta, ignorant, brutanxa antimallorquina, se passa es decret d'en Sanç de Mallorca de ses "kalendes" de Gener, de dia 19 de Gener de 1312, per s'arc! En Sanç, per obra d'aquesta brutanxa covarda, ès un feixista! Recordem què deia es decret d'en Sanç: "nostre regale bastonum" i "castri albi positi in livido". "Castri albi positi in livido": un castell blanc sobre fons blau. Era en Sanç un feixista? O vol dir aquesta brutanxa que es castell damunt ses barres està posat de temps d'en Franco? Era també es cronista de Palma, en Pons i Fàbregues, un feixista?
I quand en 1269 en Jaume I va donar un escut per sa Ciutat de Mallorca i Universitat des Regne de Mallorca? "Nostre senyal reial" i "damunt, lo castell de l'almudaina de Mallorches". Era en Jaume I un feixista? Òbviament, s'inculta aquesta no contestarà: es seus arguments han caigut com un castell de cartes feble i sense fonaments.

I respecte ses diades, només comentaré lo de 24 de Juny: Sant Joan ès una diada d'arreu del món per fer festa pes solstici d'estiu, no una festa d'uns països que no existeixen. Simplement això.


Déu meu, haver d'aguantar això, no té consol! Ni perdó de Déu!