domingo, 14 de febrero de 2010

En Bauzà mos pren per desmemoriats

He quedat una mica desencantat, perquè en Bauzà està fent lo mateix que en Jaume Matas va prometre a ses eleccions de 2003: prometre mallorquí i respecte a ses modalitats des parlars illencs. I després? Tots coneixem com va acabar sa cosa.

Se deu pensar que tots es traïcionats p'en Matas no tenim memòria o que, directament, som beneits o tenim alzheimer (amb tot es respectes pes patidors d'aquesta greu malaltia). Idò ni una cosa ni s'altra: tenim memòria i tenim ben present allò que mos va fer en Matas, mentint com un traidor autèntic i com a bon polític que era.

Clar, què vos pensau, en Bauzà té dins es seu equip que li dóna suport, que li fa costat, 2 personatges nefasts pes parlars baleàrics: en Francesc Fiol i en Pere Rotger. Es primer, com a conseller d'educació i cultura, i, DIUEN PERO NO HO HE COMPROVAT, membre actiu d'una associació de defensa de "la llengua catalana i la seva unitat", no va fer res de res per aplicar ses modalitats illenques, i va seguir amb sa línea iniciada l'any 1986 p'en Biel Cañellas. Es segon, també conegut amb s'àlies "Pere .CAT Rotger" va provocar un orgasme col.lectiu dins sa seu d'ERC quand va "instaurar" es polèmic ".CAT" a sa web des parlament de ses Illes Balears, i ara, no només es parlament l'empra, sinó que també l'empren ets ajuntaments governats pes PP, com Inca o Felanitx, per exemple.

Si en Bauzà, realment, vol aplicar ses modalitats illenques, i canviar ets errors passats comesos pes partit que ell presideix, que, primer, se tregui de damunt an en Fiol i mani que ets ajuntaments governats pes PP treguin es ".CAT" des nassos. Així de fàcil, així de real, així d'autèntic. Pos messions que no ho farà.

Vos pensau que per molt que aparesqui aquesta foto amb s'eslogan "units per ses idees", emprant s'article salat, realment l'aplicarà després?? Sr. Bauzà, se pensa que mos llepam es dit?? Se pensa que no recordam ses traicions d'en Matas??

Clar, si ès que se pensen que som uns desmemoriats, perquè, després, una persona com jo, que tenc certa curiositat, vaig a sa web de s'ajuntament de Marratxí i me trop amb què, quand vull tenir "línia" directa amb en Bauzà, batle de Marratxí, es formulari mos mostra un autèntic catalanista "cognoms", mot que mai en sa punyetera vida s'ha emprat a Mallorca, on sempre, hem fet servir "llinatge". Sa prova: aquí. O, si voleu, a sa salutació des batle, aquí, i voureu "ens", "nosaltres" i cap article salat. Credibilitat: cap ni una. I ara mos vé amb modalitats, Sr. Bauzà???

Ès ben ver que sa política comença a fer autèntic oi i repugnància. De cada dia més, i pets interessos culturals i lingüístics de Balears, més encara.

Jo ja he dit que votaré p'en Delgado. Segur que perdrà, segur que no guanyarà: es seu discurs ès molt valent, arriscat i guanyador, i ja sabem com tracta sa poruga i conservadora societat a aquesta gent: els arracona i, per enveja, els ningunetja. En Delgado no guanyarà, però té uns principis ferms i molt atractius. Ès possible que es seu castellanisme lingüístic puga assustar a molta gent, però, per exemple, es fet de tenir un programa com es d'en Mariano Bendito a sa ràdio municipal de Calvià o es seu discurs en es darrer congrés des PP fa 2 anys reclamant posar "Balear" a s'estatut, fan tenir esperances, i per provar, amb tal de no voure ses mateixes cares de sempre, jo el votaré. En Font Rosselló ja va dir fa 2 anys que "el pánico de los poltrónidas salva a Estarás", i molta raó que tenia. Ara toca an ets afiliats. També tendran pànic?

Per part meva, res més a dir, simplement que guanyi qui s'ho meresqui, i que, si en Bauzà acaba aplicant DE BON DE VERES es parlars illencs, me treuré es capell i li donaré s'enhorabona personalment i demanaré disculpes per aquest escrit. Aprofit per oferir-li sa meva ajuda, si la necessita, només som un estudiós, no me crec esser cap il.luminat, però qualque cosa de profit crec que puc aportar.
Igualment, si guanya en Delgado, i no compleix ses seves promeses, rebrà fort des d'aquest humild bloc i haurà mentit a tots aquells que creim en sa seva candidatura, i s'haurà posat a sa mateixa alçada cultural-intel.lectual d'en Matas, personatge que ell odia.


Article salat a sa foto: en Matas no va arribar mai a emprar-ho
a cap foto ni acte des PP. En Bauzà, això s'ha de reconèixer, s'ha
atrevit a posar-ho. Acte de cara a sa galeria? Mos vol guanyar així
an es gonelles? No basta, Sr. Bauzà, s'ha de fer més si vol guanyar-mos.

9 comentarios:

Anónimo dijo...

Bona feina... Es fone

Anónimo dijo...

Bé ja és una passa per anar concienciant an es poble mallorquí de que no som catalans i que es nostre article habitual és igualment vàlid i respectable. Lo que no entenc és perquè en Delgado visita an es afiliats pels pobles com a d'estraperlo i les cita a bars i en canvi en Baussà ho fa a les Seus del PP...es dos haurien de tenir es mateixos drets i suports, no és just.

P dijo...

És d'allò més hilarant que algú que vol fonamentar la seva doctrina lingüística i històrica, com vau manifestar vós mateix en el post del 10 de juliol del 2007, no sigui capaç d'atenir-se a la documentació que li ha de servir de font. Tinc la intenció de demostrar-ho amb exemples concrets.
No és la primera vegada que censuraru l'ús de certs mots, considerant que no són mallorquins: el pronom feble "ens", el substantiu "cognom", etc.
Ens:
es troba sota la forma "emz" a la gramàtica mallorquina d'Amengual: "Dat.. mos, emz, á par nòltros".
Cognom:
Ja el 16 de febrer de l'any 2008 vau dedicar un post al substantiu "cognom". Transcriuré la part de l'entrada "cognom" del diccionari català-valencià-balear que no vau trobar oportú incloure en el vostre post: "Del nom propi e del cognom ensems, doc. a. 1360 (BSAL, iii, 93). No perdent lo cognom de Luna per esser promogut en Archabisba, Pere IV, Cròn. 68. Lo segon nom és Malli lo qual és cognom, Genebreda Cons. 10. Escriga lo llinatge o cognom de la mare, doc. a. 1591 (Hist. Sóller, ii, 819)." Mai? Heu dit que mai s'ha dit a Mallorca?...
Nosaltres/Servei (post del 27 de gener de 2008):
Us remet al DCVB i a la gramàtica menorquina de Juli Soler.

Com és possible que algú que l'1 de gener del 2008 dubtava si "aviat" era mallorquí (us remet al diccionari d'Amengual), que és incapaç d'usar correctament els pronoms febles ("Article salat a sa foto: en Matas no va arribar mai a emprar-ho a cap foto ni acte des PP"), que confon el possessiu "sa" amb l'article "sa", pot tenir la gosadia de donar lliçons de mallorquí? Per què hauríem de considerar-vos un estudiós (un de competent, s'ha d'entendre)? Heu demostrat una molt baixa competència lingüística i científica. El 2 d'agost del 2007 escrivíeu: "De Menorca dice que fue repoblada "per bona gent de cathalans, e axí ho feu segurament..." y se quedó tan pancho y la gente creyéndole. A ver, o se repobló Menorca o no se repobló, pero ¿¿¿¿¿seguramente????? O sí o no, pero no seguramente, " Doncs, sí, segurament. Segons el DCVB, "segurament" també vol(ia) dir: "2. ant. Amb certesa; sense dubte; sabent que una cosa és veritat. E segurament pot hom bé dir d'ell, que no fo anch senyor del món qui... fos tant duptat ne temut, Muntaner Cròn., c. 29. Nunqua jurave Jesuchrist, mas «amen», segurament, sens dubte, certament, Sermons SVF, ii, 6. " Ho enteneu ara? Segurament (probablement) no.

P dijo...

Els pronoms "ns", "ens", "enze", "us", "eus", i "euze" a Mallorca, per Antoni Ignasi Alomar i Canyelles (aquest sí, un estudiós), dins Miscel·lània Jordi Carbonell, volum 5.
http://books.google.co.uk/books?id=xmZuVQ1P17QC

Anónimo dijo...

i què opinau vos de que en Delgado digui que aquí ja es parlava balear abans de la conquista aragonesa?

Anónimo dijo...

Esper que sa faci justici d'una vegada per totes! , que s'apliquí s'estatut!! defensant lo nostro! a cada illa xerram diferent , tenim ses nostres particularitats! domés els hem d'emprar!! no com IB3 que no dona un bon exemple... s'estandart sa pot anar a barcelona que esta molt be allá.

Jo no me la juc , votaré a n'en Delgado , ja que el seór Bauzà jugar a tres bandes , un oportuniste sense cap ideal/programa polític.

Anónimo dijo...

Holà Tomàs, sóm ton companyó, ja saps que estic uns dies a s'exili, només saludar-te i dir-te que seria interessant que pegassis ullada a sa pàgina de sa CEB. Es darrers comentaris sobre en Bauzá i en Delgado Truyols són molt interessants, i me comuniquen que és s'article (o entrada estrella) de sa Weblog.
Tambè hi ha lio en sa meva miszelani, un ben coriós assumpte des Xat Mallorquí.
Salut.
Toni.

Anónimo dijo...

Se parlava balear abans de sa conquesta, sens dubta. O un romanç motzàrab parescut al balear actual (hi havia comerç i relacions diplomàtiques entre Al Mayûrqa i es Regne d'Aragó, i com interprets empraven es mallorquins romanitzats pre-islàmics).
I sobre lo que ha escrit un sobre es puestos a on parla en Delgado, tot i que també hauría d'utilitzar ses delegacions des PP, es fet de reunir a gent a bars i puestos similars és una estratègia molt bona: sa gent el considera més proper a n'es poble, un polític que maldement siga un "botifarra" de ciutat, se digna a entrar als "casins" de tota la vida, a n'es centres socials per excel·lencia des foravilers.
En Delgado no fà ses coses perquè si.
Toni.

Anónimo dijo...

I si hagues guanyat en Carlos, com a mínim creis que xerraria mallorquí?