jueves, 10 de abril de 2008

Avís/Aviso

Avís a visitants: hi ha un filtre de moderació de comentaris, qui insulti, falti an es respecte, se'n riga, qui faça comentaris que puguen ferir o vaja en plà irònic contra es mensatge de mallorquinidat d'aquest blog, pot tenir problemes i s'arrisca a patir conseqüències, apart que es seus comentaris no seran publicats. Es comentaris raonables i raonats sempre se publicaran, pot esser que jo no me connecti durant un temps i es mensatges tardin, me sap greu, jo faig feina i darrerement tenc poc temps.
Aviso a visitantes: hay un filtro de moderación de comentarios, quien insulte, falte al respeto, se ría, quien haga comentarios que puedan herir o vaya en plan irónico contra el mensaje de mallorquinidad de este blog, puede tener problemas y se arriesga a sufrir consecuencias, aparte que sus comentarios no serán publicados. Los comentarios razonables y razonados siempre se publicarán, puede ser que no me conecte durante un tiempo y los mensajes tarden, lo siento mucho, trabajo y, últimamente, tengo poco tiempo.
Esper que estiga clar.
Espero que esté claro.

No hay comentarios.: