martes, 17 de enero de 2012

Errors GREUS d'en Mariano Bendito

Decret d'atorgament de sa bandera p'en Sanç de Mallorca
Me sap greu haver de carregar contra en Mariano Bendito. Vaig compartir, en es seu programa, molts de moments bons i qualcun de dolent, i vaig aprendre moltes coses i vaig poder recopilar molta documentació molt bona i molt interessant.

Ara bé, ets insults que he rebut per part seva, després de sa conferència que vaig poder fer, gràcies a sa FNCB, a sa Sala Mozart, no tenen perdó. Ara, s'ha acabat ja es "bon rollo" i anunciï que accept es debat públic que ell vol fer. Que qualcú li faci arribar sa notícia.

Transcriuré sa pregunta que me va fer a sa conferència:
"- MB – bones tardes a tothom i a en Tomàs sobre tot. Te faré una pregunta: has anat mai a s’arxiu des Regne de Mallorca a voure quina ès sa bandera vertadera des Reine de Mallorques? No en fotos ni quadres, si has anat mai i ets vist es document de dia 15 de Desembre de 1311 del Rei Sanxo I que mos diu que mos dóna ses 4 barres de sa Casa d’Aragó amb una franja de color de la mar, un castell blanc, sa corona reial i es rat penat d’en Jaume I. Això mos ho diu en Jaume I... perdona, en Sanxo I dia 15 de Desembre de 1311. I mos dóna sa quatribarrada. I jo tenc de creure es documents oficials que hi ha a s’arxiu des Reine de Mallorques i no es quadres i es dibuixos. Ses 3 barres venen perquè n’Esclaramonda, comtessa de Foix, va esser sa dona d’en Jaume II i es Comtat de Foix té ses 3 barres damunt pany d’or."
I aquí comença un debat sobre barres, que si 3 o 4, i se perd un poc es fil i es públic xerra fins que en Jorge Campos intervé i abandonam es debat.

Senyor Bendito: vostè mai ha anat a s'arxiu des Regne de Mallorca. Si tant diu que ha vist es document original d'en Sanç, l'hagués fotocopiat. Ses fotocopiadores modernes existeixen des de 1940. O ès que vostè hi va anar abans de 1940 a s'arxiu? No mos ho empassam.
Cronicón Mayoricense on explica sa datació fins 1350

Senyor Bendito: es decret d'en Sanxo ès de "a 19 de les kalendes del mes de gener de 1312", i això, contant bé, ès 14 de Desembre, però no de 1311, sinó de 1312. Per aquella època, ets anys començaven i acabaven dia 25 de març. Això va esser fins 1350, però ses dates anteriors NO SE MODIFICAREN, QUEDAREN IGUAL, per tant, avui en dia sí que seria l'any 1311, però per llavonces no ho era, era 1312, perquè dia 31 de desembre no era fí d'any, era una festa comuna entre sa gent, i fí d'any era 25 de març. Tot té a voure amb l'era de sa Nativitat i l'era de s'Encarnació. I això, vosté que tant ha lletgit es "Cronicón Mayoricense" (cosa que no ha fet i, per tant, menteix), surt dins aquest llibre a sa pàgina 24 des capítol des S. XIII, a s'entrada de l'any 1286. Per tant, no ès 15 de desembre de 1311, ès 14 de desembre de 1312. Aprengui una mica. I li repetesc que ses datacions anteriors a 1350 NO SE MODIFIQUEN, i això no té res a voure amb so traspàs des calendari julià an es calendari gregorià, que se va fer varis segles més tard!!

Senyor Bendito: es decret d'en Sanç, adjuntat a s'encapçalament d'aquest article, deixa ben clares dues coses que ha de dur s'escut per Mallorca: 
- nostre regale bastonum (o bastonatum) - ès a dir, "es nostro senyal reial barrat", però sense dir si han d'esser 2, 4 o 24 barres
- castri albi positi in livido - castell blanc sobre fons blau (livido, segons document d'en Valentí Sestorres des S. XIV ès "blau" i totes ses representacions antigues de sa bandera són en blau, no morat)
Senyor Bendito: es decret no diu res de "barres d'Aragó", res de "franja de color de la mar", res de "corona reial", ni res de "rat penat d'en Jaume I". Vosté no en té ni puta idea (i me perdonin es llenguatge empleat), no ha vist es document original ni l'ha estudiat. Vosté no ha fet res de res. Vostè s'ha imaginat una bandera mesclant es decret d'en Sanç de Mallorca amb s'atorgament d'una bandera feta p'en Jaume I l'any 1269. Mescla coses sense sentit cap ni un!!

Senyor Bendito: ses 3 barres no són fruït de n'Esclaramonda de Foix. Ses 3 barres són una brisura típica en ets escuts. I això són lleis d'heràldica pura i dura. En vida d'en Jaume I, si acceptam que, generalment, ell va barrar ets escuts amb 4 barres, es primogènit, en Pere, no tenia dret a dur es mateix escut de son pare, per tant, barrava amb 3, i en Jaume, segon fill, barrava amb 2 barres. Mort en Jaume I, en Pere barrava amb 4 i en Jaume amb 3. Tan difícil ès d'entendre? Tant d'esforç suposa per vostè haver de recular?
I això noté res a voure amb imaginacions seves de que jo vaig dir que es Regne de Mallorca era un regne de segona categoria. No hi té res a voure. Això ès heràldica, no coses de regnes de primera i segona, cosa que jo no vaig dir.

Ha demostrat vostè sa seva ignorància supina i un "niputaideísme" absolut. Un dia, vaig escriure un article en aquest blog, fa estona ja, agraint tota sa seva feinada. L'he esborrat. Ara vostè ja fa caducs. Se retiri i mos deixi an es joves, que l'hem superat i hem sabut avançar i investigar més que vostè, que només se cenyeix an es "Cronicón Mayoricense" i ni tan sols l'ha lletgit bé.
Per tant, accept es debat públic amb vostè.Ja ha quedat retratat un pic, no passa res si queda retratat un altre pic més. Ès sa seva imatge sa que queda "tocada", no sa meva.


Salut!!

1 comentario:

Mallorquinista dijo...

Bon dia, no som gonella ni res d'això. Som mallorquinista (catalanista des sector més mallorquinista a l'estol mossen alcover). Me podria dir on puc trobar s'informació OBJECTIVA de sa bandera del regne de mallorques?. No acab d'entendre gaire bé res. De Jaume I (4 barres), passam a Jaume II 3 barres? si m'ho vol explicar vostè OBJECTIVAMENT, encantat.