jueves, 6 de enero de 2011

Es Mallorquí ja té data de defunció, emperò encara no la sabem

Contestant an es seu (Joan Font Rosselló) esplèndid article de dia 04/01/11, li diré que es mallorquí ja té data de defunció, emperò encara no sabem quina. Sabem que li queda poc, un alè de vida, petit i imperceptible, que d'aquí a poc s'extinguirà, si no feim qualque cosa, i si no la feim aviat.

Mossèn Alcover en fugir de Barcelona amb sa seva calaixera

Es mallorquí va començar a morir a principis de segle quand Mossèn Alcover, en voure s'absolut centralisme barceloní d'en Fabra i es seus acòlits, va haver de fugir de Barcelona amb so seu calaix. Com deia, en voure que tota sa seva feinada i sa des valencians, va quedar arraconada, desjectada, per s'aplicació de modismes, vocabulari, ortografies, etc exclussivament barcelonines a sa gramàtica que per principis de segle va publicar en Fabra. Per llavonces, s'estocada ja va esser dura, emperò, Mossèn Alcover, va seguir donant canya i escrivint en "sa nostra modalitat lingüística" a sa revista "L'Aurora" amb so pseudònim de "Revenjolí". En morir el Mossèn, en Borja Moll, que quand vivia a Menorca li deia an ets estudiants "que mai vos diguin que sou catalans i que lo que xerrau es català", va seguir amb sa tasca del Mossèn, emperò ja va tornar a tenir contactes amb sos barcelonins per acostar ortografies i gramàtiques a una de comuna. Com sempre, no sabem a canvi de què més, sa renúncia a ses nostres formes, a canvi d'una uniformitat ortogràfica i gramatical, va començar a esser es pa nostro de cada dia. Lluny va quedar aquell Borja Moll que a s'Ortografia Mallorquina de 1931, reconeixia ses formes "mos", "me-te-se", "ès (verb esser)", ets articles salats, o ses formes "vostro-nostro", i d'altres, que després va anar arraconant en "benefici" (quin benefici?) de sa famosa unitat de "la llengua".
Aquí, sa segona estocada ja va esser molt dura i anava acostant-se an es destí final. Maleït destí final.

Sa següent estocada, mortal ja, va venir l'any 1959, concretament, dins es Bolletí de sa RAE de 1959, edició de Setembre a Desembre, Tom XXXIX, quadern CLVIII, pàgina 494, quand sa RAE, repetesc, en època d'en Franco, si, d'en Franco, va dictaminar que "la nueva definición del catalán (....): lengua romance vernácula que se habla en Cataluña y en otros dominios de la antigua Corona de Aragón". Més clar, impossible. Es català passava a esser ja sa nostra llengo, desaparesquent ja sa denominació de Balear que emprava sa mateixa RAE. Aquesta feina va esser rematada per s'Estatut d'Autonomia, ja en època democràtica, de 1983, en denominar "català" a sa llengo de Balears, d'una forma ja, diguem-li així, oficial. Sa infecta Llei de Normalització Lingüística de 1986, confirmant que en Jaume I, amb sa conquista de 1229 mos va incorporar a s'àrea lingüística catalana, deixava ses coses ben claretes a tothom: ni balear ni mallorquí ni res que se sembli. Es Reial Decret 2193/1979, que pareixia que seria una esperança per ses "modalitats", en declarar en es seu article 2on que "En los centros docentes de Educación Preescolar General Básica y Formación Profesional de primer grado de las Islas Baleares se incorporará, de forma obligatoria, a los correspondientes Planes de estudio, la enseñanza de la lengua catalana, orientada especialmente al conocimiento y fomento de las modalidades específicas de cada una de las islas", quedava completament esborrat, anulat i oblidat. S'esperança desapareixia per complet.
Un pic tenim es mallorquí mig mort, ses polítiques de reforçament de sa unitat de "la llengua", sa seva "normalització", es seu "ús", etc i campanyes com "viu la llengua", partits polítics satèlits des nacionalisme-anexionisme barceloní, subvencions i vividors de "la llengua" (OCB, etc),  dir "fills de puta" a aquells que no creim en sa unitat de "la llengua" (Sebastià Alzamora dixit), etc., completament separades des parlar baleàric històric, han fet "matx". Sa por de sa gent que té un lloc de feina depenent de qualque càrrec polític i es menfotisme mallorquí, han acabat de fer la resta.
Sa imatge ho diu tot: es PSM 15 anys de feina per Catalunya. Aquest ès es nacionalisme a Balears

Es fet de que gent com en Joan Font, conegut per sa seva demostrada valentia enfront de nacionalistes, talibans catalanistes i gent autoritària variopinta, escrigui en castellà perquè no vol que li diguin "incult, feixista, gonella, ignorant", són "estocadetes" (i me permetin aquesta llicència) diàries que reb es mallorquí. No vol que li diguin totes aquestes paraules? Jo tampoc, però m'ès igual, i ús un cert standard baleàric, com es que empra en Mateu Cañellas dins "Sa pàtria mallorquina", o com es que emprava en Lluís Ripoll a s'edició des llibre de "gelats i quemuyars" feta a 1978, o es de na Coloma Rosselló a ses seves "Valdemossines" de 1911, o es de n'Andreu Morell a "N'Andreu de ca's director i n'Alexandre" de 1979, exemples d'un mallorquí/baleàric nostro, gens estrany quand un se fica a sa seva lectura, certament semblant parcialment standaritzat, des qual se pot fer una normativa comuna an es parlars illencs. Usar, emprar es mallorquí sense por, sense complexes de "fatxa, incult, ignorant, gonella" ès una de ses formes de prorrogar aquest alè que comentava en es començament de sa meva resposta. Per part meva, d'aquestes "paraulotes", s'única que no me prendria com un insult ès sa de "gonella", ja què, avui en dia, esser un gonella, ès a dir, un seguidor i estudiós d'en Gonella no pot esser cap insult. Ans el contrari: començar a aplicar s'ideari d'en Gonella seria un primer pas per fer tot allò que senyala en Joan Font dins es seu article, ès a dir, recuperar es nostro parlar històric.

Igualment, defensar es castellà com innocent davant sa mort des mallorquí, ès una errada. Es castellà també n'ès responsable de sa mort des mallorquí. Entenc, i estic d'acord, que com a llengo oficial de s'estat, s'ha de sebre i conèixer, usar i respectar, complir es mandat constitucional, cap problema i ben entès. Ara bé, quantes vegades hem sentit que "xerrar mallorquí fa pagès" i que "hay que hablar en castellano" a sa gent de ciutat mitjanament adinerada? I ses expressions "hábleme en cristiano" quand qualcú xerrava mallorquí amb un no-mallorquíparlant? Es caràcter afable mallorquí no donava importància a aquestes expressions, emperò són igualment responsables, no només aquestes que he posat com a exemples, sinó d'altres, actuacions, polítiques, etc que han fet mal an es mallorquí i que ajuden a sa seva mort. Repetesc que no vull atacar es castellà, jo som bilingüe, i empr tant una llengo com s'altra sense problemes. 
A més a més, s'ús que han fet es castellanistes rabiosos (no tots són  rabiosos) de ses modalitats enfront des català tampoc ha ajudat a que ses mateixes fossen considerades a s'hora de sa seva aplicació a s'ensenyança o a publicacions.
Tant es castellà com es català/barceloní, en són responsables. 

Tampoc ajuda s'existència des "echedèmichs" de "s'Acadèmi de sa Llengo Bâléà". Si que ès ver que s'ha d'agraïr que ells han mantengut sa flama des balearisme encesa durant molt de temps, emperò de forma errònea. Darrere es seu balearisme, històric i lingüístic, s'amaga cert castellanisme que denoten a cada expressió que empren. Ses seves gramàtiques, intents de reproducció de sa fabulosa, per sa seva època, gramàtica d'en J.J. Amengual de 1835, no aporten més que un parlar baleàric antic i desfassat, com si ara volguéssem escriure en castellà des segle XV o XVI. Se tracta de gent que, amb més voluntat que encert, han actualitzat, sense es permís des successors de n'Amengual, ses ses seves gramàtiques, sense orde ni cap norma lògica, destrossant sa feinada de n'Amengual, doctor en dret. Només dir que cap d'ells empra aquest "bâléà" quand escriu cartes o articles an es diaris. Un exemple seria es d'en Miquel Garau, que se fa dir filòleg i que s'ha baratat es nom 4 pics en funció de ses regles gramaticals i ortogràfiques que li venien an es cap en aquell moment (Miguel, Miquel, Michel, Mikel).
En Lluís Cerdó, conegut gonellista, quand remeteix cartes an es diaris, demana que se li respecti sa forma d'escriure mallorquina que empra dins es seus escrits. Ets "echedèmichs" (o com s'escrigui), si tant estimen es seu "bâléà", que l'emprin, que demanin an es diaris que els respectin esseu llenguatge escrit i no emprin tant es castellà. 

Estic completament d'acord amb s'ideari d'en Tomàs (no Tomeu) Garau Febrer en quant a programa polític per recuperar es nostro parlar i evitar una unitat/uniformitat lingüística que només pretèn arribar a una unitat política, aquells infectes "Països Catalans". Ès una feina a fer i que molts, des de ses nostres petites plataformes (blogs, webs, etc) intentam fer a diari, sense cap ajuda ni suport oficial, i moltes vegades rebent cosses d'aquelles que, se suposa, estan a sa nostra banda. Feina ingrata, si, emperò qualcú l'ha de fer. Fins que mos cansem i ho enviem tot a porgar fum. Llavonces, aquell alè de vida des mallorquí, s'extinguirà completament. Falta sebre sa data.

5 comentarios:

dhey40 dijo...

Molt bo, empero, y aixi que porem fé es que no volem aquest pancatalisma?com podem du aquest misatge a mes gent perque se ne donin conte de sa imposiçió y aleccionament catalanista? de quina manera podem atura aquets pocavergonyas?.....

dhey40 dijo...

Molt bo, empero, y aixi que porem fé es que no volem aquest pancatalisma?com podem du aquest misatge a mes gent perque se ne donin conte de sa imposiçió y aleccionament catalanista? de quina manera podem atura aquets pocavergonyas?.....

Anónimo dijo...

Estimat Tomàs...

.. que veig que ets viu (per molt d'anys, i que jo ho puga veure):

Eminent membre des Grup Ramon LLull (que amb son nom ja honoren sa Patria) me va fer arribar per correu electrónic (ara mateix he quedat sense conexió) es succesius articles de 2 des seus membres:
En Font i en Toni Alemany.
Tot i ser esplèndits (ambdós) tenc un emperó tant cap un com cap a s'altre (matissació sense importància essencial), cosa que li vaig fer sebre an es nostro amic, membre molt volgut d'aquest excel·lent i exemplar Grup cultural des qual es joves condrets, universitaris i descatalanitzats per mor de llur lliure pensament (tots fórem víctimes de certa assignatura que era mes doctrinal que altre cosa) i que defensam, amb sa força de sa raó -no amb sa raó de sa força- sa dignitat privativa i diferencial des nostro poble, sa memòria deguda a padrins i repadrins, cosa que inclou sa feeldat a s'observancia d'una llengo hereditaria, comú, natural des de l'Auba des temps, evolucinant d'una maner divergent amb ses parles germanes des continentals a través des segles i de ses generacions.

Aquella, aquesta llengo nostra que ja a sa cuarta centuria de Cristo Nostro Senyor està documentada (per lo Gran Emperador Justinià) com a "Baleàrcus Eloquio" en un temps que sa capital de s'Hispania Citerior, Tarragona, Senyora d'un "llogaret" que li deian "Barcino Nova" treien orgullosos son pit identificant-se com "Hispans", sub-rallant que ets seus veïnats orientals eren es gimnetes bassetgers de sa provincia Baleàrica.
Es pradins asumiren ser considerats com a Hispànics per comprendre sa decisió des senat romà en virtut a una consideració geogràfica, que fou assenyada, pus realment es privilegi de major proximitat d'aquells continentals recaia en Hispània.

Romans som, i ciutadans del mon. I bassetgers, 8000 anys després.
Encara.
Sempre.

No estic d'acord amb s'actitut derrotista des defensors baleàrics. Jo no som així. En temps de guerra aixó mereix un càstic capital baix s'epígraf de derrotisme.

Si realment hi ha evidencies que suggereixen que sa guerra de sa llengo se perdrà, lo que equival a dir que se perdrà es "Balear" (mallorquí i dialèctes germans, veïnats, branques d'una mateixa soca), lo que feria qualsevol estratega consecuent seria capitular.

No Tomàs, aquesta no ès s'actitut i, a mès, es diagnóstic ès molt desafortunat:

Per primera, "es derrotistes" no acabau d'alçar mai sa bandera blanca de sa capitulació i seguiu lluitant (cosa freudianament significativa. Al Segle XIX ja n'hi havia que pensaven com voltros, i res, que aquests enemics fan més renou que altre cosa)

Per segona. Se presenta un moment, una coiuntura, que mai havia estat millor: Es Pancatalanisme ha decidit suicidar-se. Aquesta radicalització (que en un principi només advertiem alguns pocs) ha movilitzat per primera vegada a gent de molt diverses tendencies. Ja no se tracta d'una opossició "gonella": han creat un sentiment generalitzat de rebuig. Per primera vegada es "forasters" se posicionen a favor des mallorquins i prenen consciència de s'existència de presións forànies en forma d'imposició. Així amb molts de col·lectius o grups socials. Es catalanisme (absolutament grupuscular) a Balears mai havia estat tan odiat.

Ja he dit massa, així que vaig a sa conclusió:

I ÈS SA TERCERA. Es Balear (totes ses seves variants) no només acabarà imposant-se, sino que ho ferà amb tots ets honors.

Ho jura amb sa paraula de cavaller:

Antoni Cantarellas

(miszelani.wordpress.com), qui, al manco en vida seva, mantendrà es balear com qui defensa o ataca amb punta de llança.

I amenM
= = =
I I I

Anónimo dijo...

Bon amic Tomàs (i millor persona):
Ara que estàs en dejú contemplatiu per pendre una decissió, te vull (a més de fer arribar cordial aferrada) recordar que es testimoni que publiques des comprovadíssim sucursalisme des nostros "nacionalistes" (PSM) t'el vaig donar xq a jo me fou donat per un homo q fou antorxa de llum (a sa seva particular manera) en un temps en es qual tots callaven:
El Sr Martorell. Va haver-se de menjar 1000 i un "marrons" i tot ho feia casolanament, estidores, montatge, màquina d'escriure, fotocopies, difussió de sa seva "Fuya" i fins i tot reporter, amb càmara de ses antigues, que al manco, mos deixà es testimoni d'aquesta vergonyosa imatge, captada per ell i que servidor va veure (s'original) en vida de Don Jaume (ACS).

Ho dic per posar un de tants exemples de gent que s'ha sacrificat per una causa i un deure que pensaren anava més enllà de ses circumstàncies personals, que tots en tenim i tots hem de carregar amb sa nostra creu (i de vegades, amb sa d'altres).

Que molts d'ànims car amic, i que no te perdis Dr House, q x jo ès teràpia collonuda: L'homo pateix i sempre tira endevant. I a més ès es millor en lo seu. Com tú en lo teu.

Altre vegada, una aferrada.

Toni Cantarellas.

Anónimo dijo...

Lo que s'ha de fer es xerrar en mallorquí sempre. Sobretot no fer com en Font Rosselló aqueix que diu defensaqr lo mallorquí i després xerra castallá a n'es fiis.Quin hipòcrita!